Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνικής και Θαλασσίων Έργων


PDF Εκτύπωση

Διευθυντής Εργαστηρίου: Καθηγητής Γιάννης Κρεστενίτης

Το εργαστήριο ιδρύθηκε με το Π.Δ.306/4-11-2002 (ΦΕΚ 269 Α΄/24-11-02).

Υποδομή του εργαστηρίου:
Το εργαστήριο διαθέτει 2 διώρυγες κυματισμών και στρωματωδών ροών με κυματογεννήτρια. Επίσης στο εργαστήριο ανήκουν μετρητικές διατάξεις πεδίου (μετρητές στάθμης, ρευματογράφοι, κυματογράφοι, CTD, ADCP, δειγματολήπτες) και σημαντικός αριθμός προσωπικών υπολογιστών με λογισμικό για την επεξεργασία μετρήσεων, την προσομοίωση φυσικών διεργασιών στο θαλάσσιο περιβάλλον και την προσομοίωση της αλληλεπίδρασης θαλασσίων έργων και περιβάλλοντος.


Ερευνητική δραστηριότητα:
Η ερευνητική δραστηριότητα περιλαμβάνει:

 • Παρακολούθηση και προστασία θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος
 • Προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών
 • Λιμενικά έργα
 • Παράκτια έργα
 • Θαλάσσιες κατασκευές
 • Συστήματα ελέγχου (control) και απόσβεσης δυναμικής αυμπεριφοράς θαλασσίων κατασκευών
 • Παράκτια επιχειρησιακή ωκεανογραφία
 • Υπολογιστικά ομοιώματα πρόγνωσης κυματισμών
 • Υπολογιστικά ομοιώματα διάδοσης κυματισμών
 • Υπολογιστικά ομοιώματα κυκλοφορίας και μεταφοράς φερτών υλικών και ρύπων
 • Υπολογιστικά ομοιώματα ποιότητας θαλασσίου περιβάλλοντος
 • Εκτίμηση και διαχείριση επικινδυνότητας θαλασσίων κατασκευών