Εργαστήριο Τεχνικής και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
PDF Εκτύπωση

Διευθυντής Εργαστηρίου: Καθηγητής Μάριος Βαφειάδης

Το εργαστήριο ιδρύθηκε με το Π.Δ.306/4-11-2002 (ΦΕΚ 269 Α΄/24-11-02).

Υποδομή του εργαστηρίου:
Το εργαστήριο διαθέτει όργανα μετρήσεων πεδίου (πχ. σταθμήμετρα), καθώς και ειδικό λογισμικό επίλυσης προβλημάτων υδατικών πόρων, όπως γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (G.I.S) και υπολογιστικά μοντέλα βελτιστοποίησης.


Γνωστικό αντικείμενο:
Το γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου, που καλύπτει τόσο την εκπαιδευτική όσο και την ερευνητική δραστηριότητα, εντάσσεται σε 4 θεματικούς άξονες που εξειδικεύονται σε επί μέρους αντικείμενα ως εξής:

  • Βιώσιμη Ανάπτυξη Υδατικών Συστημάτων:Διαχείριση υδατικών πόρων, συστήματα εκμετάλλευσης υπόγειων νερών, μελέτη και διαχείριση παράκτιων υδροφορέων, τεχνητός εμπλουτισμός υδροφορέων, ανάλυση, προστασία και αποκατάσταση υδατικών συστημάτων, εντοπισμός-έλεγχος ρύπανσης και εξυγίανση υπόγειων νερών.
  • Υδραυλική και Υδρολογική Προσομοίωση: Υδραυλική των υπόγειων ροών, μεταφορά-διασπορά ρύπων σε υδροφορείς, στατιστική-στοχαστική υδρολογία, υδροπληροφοριακά συστήματα.
  • Ολοκληρωμένη Υδατική Πολιτική: Διαχείριση της ζήτησης του νερού, οικονομική αποτίμηση των υδατικών πόρων, κοστολόγηση και τιμολόγηση του νερού, διαχείριση διακρατικών υδρολογικών λεκανών.
  • Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων: Συστήματα ήπιων μορφών ενέργειας, εκμετάλλευση γεωθερμικής ενέργειας χαμηλής ενθαλπίας, σχέση και συνδιαχείριση υδατικών και ενεργειακών πόρων.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ CC-WARE (E.E.3, E.E.4-5)