Εργαστήριο Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων
PDF Εκτύπωση

Διευθυντής Εργαστηρίου: Καθηγητής Παναγιώτης Πρίνος

Το εργαστήριο ιδρύθηκε το 1958 (ΒΔ της 2-8-58 Φ.Ε.Κ. 121 τ.Α/14-8-58).


Υποδομή του εργαστηρίου:
Ένας ειδικός χώρος διατίθεται για τη μελέτη μεγάλης κλίμακας υδραυλικών έργων με υδραυλικά μοντέλα. Για την απαραίτητη λειτουργία των διαφόρων επιστημονικών οργάνων, το εργαστήριο διαθέτει έναν εξωτερικό υδατόπυργο χωρητικότητας 20m3 και μία υπόγεια δεξαμενή χωρητικότητας 80m3. Για την διδασκαλία και έρευνα χρησιμοποιούνται επίσης:

 • α) 4 αγωγοί ελεύθερης ροής μεγάλου μήκους
 • β) 1 αεροσήραγγα
 • γ) επιτραπέζιες πειραματικές συσκευές
Τα τελευταία χρόνια, το εργαστήριο εφοδιάστηκε με σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές μετρήσεων υδροδυναμικών μεγεθών, όπως:
 • α) ανεμόμετρα Laser-Doppler, ανεμόμετρα θερμού σύρματος, ακουστικά ανεμόμετρα Doppler,
 • β)αγωγιμόμετρο-θερμόμετρο τύπου CDT και
 • γ) μυλίσκους

 

Ερευνητική δραστηριότητα:
Η ερευνητική δραστηριότητα περιλαμβάνει:

 • Πειραματική διερεύνηση περίπλοκων ροών σε τυρβώδη δίαιτα
 • Αριθμητική προσομοίωση ροών με πεπερασμένες διαφορές και πεπερασμένα στοιχεία. Αλληλεπίδραση ροών-στερεών
 • Μετάδοση πλημμυρικών κυμάτων και αντιπλημμυρική προστασία
 • Προσομοίωση ποιότητας επιφανειακών υδάτων
 • Ανάλυση περιβαλλοντικής επικινδυνότητας
 • Πολυκριτηριακή ανάλυση αποφάσεων
Το εργαστήριο στεγάζει την ιδρυθείσα τον Ιούνιο 2003 Έδρα της UNESCO/Διεθνές Δίκτυο Κέντρων Υδάτων-Περιβάλλοντος για τα Βαλκάνια (ΔιΔιΚΥΠεΒ)- UNESCO Chair/International Network of Water-Environment Centres for the Balkans (INWEB), με περιεχόμενο τη «βιώσιμη διαχείριση των υδάτων στα Βαλκάνια και την επίλυση διαφορών» (συντονιστή, Καθηγ. Ιακ. Γκανούλης). Βασικός στόχος του Βαλκανικού δικτύου INWEB είναι, σε συνεργασία με όλα τα εργαστήρια του τομέα και όλες τις βαλκανικές χώρες, η εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδατικών πόρων (http://www.inweb.gr)