Συνδεδεμένοι χρήστες

Έχουμε 35 επισκέπτες συνδεδεμένους
Μαθήματα

Ακαδημαϊκό έτος 2013-14

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται συνοπτικά το πρόγραμμα όλων των μαθημάτων με τις αναθέσεις διδασκαλίας.
Eιδικότερα, στους πίνακες παρουσιάζονται:

- Tα μαθήματα (κορμού και επιλογών) κατανεμημένα κατά εξάμηνο.
- Oι αναθέσεις διδασκαλίας όλων των μαθημάτων στους αντίστοιχους διδάσκοντες (μέλη Δ.E.Π.)
- H διδασκαλία από μέλη E.E.ΔΙ.Π.
- Oι επικουρούντες στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές που εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή.

2ο εξάμηνο σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ
α/α
κωδικός
μάθημα
ανάθεση
διδασκ. Δ.Ε.Π.
Ε.Ε.ΔΙ.Π.
επικουρούντες
1
ΓΕ1500
Ν. Θεοδοσίου
Μ. Βαφειάδης
Α. Ζαφειράκου
Ζ. Μάλλιος
   

3ο εξάμηνο σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ
α/α
κωδικός
μάθημα
ανάθεση
διδασκ. Δ.Ε.Π.
Ε.Ε.ΔΙ.Π.
επικουρούντες
1
ΤΥ0400

1ο τμήμα:
Π. Πρίνος
Ε. Λουκογεωργάκη

2ο τμήμα:
Π. Αναγνωστόπουλος
Π. Πρίνος

Ε.Βασιλείου
(και στα δύο τμήματα)
 

4ο εξάμηνο σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ
α/α
κωδικός
μάθημα
ανάθεση
διδασκ. Δ.Ε.Π.
Ε.Ε.ΔΙ.Π.
επικουρούντες
1
ΤΥ0100

1ο τμήμα:
Π.Πρίνος
Μ. Βαφειάδης
Θ. Καραμπάς

2ο τμήμα:
Κ.Λ. Κατσιφαράκης
Μ. Βαφειάδης
Ζ. Μάλλιος

Ε.Βασιλείου
(και στα δύο τμήματα)

5ο εξάμηνο σπουδών
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ
α/α
κωδικός
μάθημα
ανάθεση
διδασκ. Δ.Ε.Π.
Ε.Ε.ΔΙ.Π.
επικουρούντες
1
ΤΥ0200

1ο τμήμα:
Μ. Βαφειάδης
Κ.Λ.Κατσιφαράκης
Π. Λατινόπουλος
Ν. Θεοδοσίου

2ο τμήμα:
Μ. Βαφειάδης
Κ.Λ.Κατσιφαράκης
Π. Λατινόπουλος
Ν. Θεοδοσίου

Ε.Βασιλείου (και στα δύο τμήματα)

1ο τμήμα:
Ε.Φωτοπούλου
Η. Σιάρκος

 


2ο τμήμα:
Ε.Φωτοπούλου
Ι. Αυγολούπης

2
ΤΥ2200
 
 
 
 
 
 
 

1ο τμήμα:
Π. Πρίνος
Α. Ζαφειράκου
Ε. Κολοκυθά

2ο τμήμα:
Π. Πρίνος
Α. Ζαφειράκου
Ζ. Μάλλιος

 

1ο τμήμα:
Δ.Στεφάνου
Δ.Ιωαννίδου

 

2ο τμήμα:
Δ.Στεφάνου
Δ.Ιωαννίδου

1ο τμήμα:
Μ. Τσακίρη
Δ. Κόκκινος


2ο τμήμα:
Μ. Τσακίρη
Δ. Κόκκινος

6ο εξάμηνο σπουδών
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ
α/α
κωδικός
μάθημα
ανάθεση
διδασκ. Δ.Ε.Π.
Ε.Ε.ΔΙ.Π.
επικουρούντες
1
ΤΥ2300
1ο τμήμα:
Ε. Νταρακάς
Α. Ζαφειράκου
2ο τμήμα:
Ε. Νταρακάς
Α. Ζαφειράκου
1ο τμήμα:
Α. Μπέλλου
Δ.Ιωαννίδου
2ο τμήμα:
Α. Μπέλλου
Δ.Ιωαννίδου
1ο τμήμα:
Μ. Πεταλά
Β. Τσιρίδης
2ο τμήμα:
Μ. Πεταλά
Β. Τσιρίδης
7ο εξάμηνο σπουδών
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ
α/α
κωδικός
μάθημα
ανάθεση
διδασκ. Δ.Ε.Π.
Ε.Ε.ΔΙ.Π.
επικουρούντες
1
ΤΥ1500
1ο τμήμα:
Δ. Αγγελίδης
Χρ. Κουτίτας
Ε.Λουκογεωργάκη

2ο τμήμα:
Ι. Κρεστενίτης
Θ. Καραμπάς
Δ.Στεφάνου (και στα δύο τμήματα)

1ο τμήμα:
Α. Τσολαρίδου
Δ. Σπύρου

2ο τμήμα:
Β. Μπαλτίκας
Α. Τσιάρας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
α/α
κωδικός
μάθημα
ανάθεση
διδασκ. Δ.Ε.Π.
Ε.Ε.ΔΙ.Π.
επικουρούντες
1
ΤΥ4000
 

Ε. Κολοκυθά
Ζ. Μάλλιος

 
Ι. Αυγολούπης
Δ. Μαλαματάρης
2
ΤΥ4700
Ι. Κρεστενίτης
Ν. Θεοδοσίου
Α. Μπέλλου
Λ.Χατζηδημούλα

Β. Σουριανός

8ο εξάμηνο σπουδών
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
α/α
κωδικός
μάθημα
ανάθεση
διδασκ. Δ.Ε.Π.
Ε.Ε.ΔΙ.Π.
επικουρούντες
1
ΤΥ4600
Π. Πρίνος
Α. Ζαφειράκου
 
Μ. Τσακίρη
Δ. Κόκκινος
2
ΤΥ1300
Μαθηματικά Ομοιώματα Ποιότητας Υδάτινων Οικοσυστημάτων
Π. Πρίνος
Ι. Κρεστενίτης
Ζ. Μάλλιος
   
3
ΤΥ2500
Π. Πρίνος
   
4
ΤΥ1600
Π.Αναγνωστόπουλος
Χρ. Κουτίτας
Θ. Καραμπάς
   
5
ΤΥ1100
Κ. Λ. Κατσιφαράκης
Π. Λατινόπουλος
Ν. Θεοδοσίου
   
6
ΤΥ2700
Ι. Κρεστενίτης
Θ. Καραμπάς
 
Ζ. Κωνσταντίνου
9ο εξάμηνο σπουδών
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
α/α
κωδικός
μάθημα
ανάθεση
διδασκ. Δ.Ε.Π.
Ε.Ε.ΔΙ.Π.
επικουρούντες
1
ΤΥ2000
Δ. Αγγελίδης
Χρ. Κουτίτας
Ε. Λουκογεωργάκη
Δ.Στεφάνου
 Α. Τσολαρίδου
Λ. Παυλίδου
2
ΤΥ1700
Ε. Κολοκυθά
Ν. Θεοδοσίου
Ζ. Μάλλιος
 
Η. Σιάρκος
Μαλαματάρης
3
ΤΥ0600
Μ. Βαφειάδης
Ζ Μάλλιος
   
4
ΤΥ0300
Π.Αναγνωστόπουλος
 
Γ. Πασχαλίδης
Σ. Αρβανιτίδου
5
ΤΥ4800
Ε. Νταρακάς
Α. Ζαφειράκου
Α. Μπέλλου
Δ. Ιωαννίδου
 
6
ΤΥ2100
Π. Πρίνος
Δ.Στεφάνου
 
7
ΤΥ3000
Παράκτια Έργα και Προστασία Ακτών
Ι. Κρεστενίτης
Θ. Καραμπάς
 
Ι. Μακρής
Β. Μπαλτίκας
8
ΤΥ3200
Κ.Λ.Κατσιφαράκης
 
Ι.Αυγολούπης
9
ΤΥ3300
Π.Αναγνωστόπουλος
   Π. Βλάχας
Γ. Πασχαλίδης


     
10ο εξάμηνο σπουδών
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
α/α
κωδικός
μάθημα
ανάθεση
διδασκ. Δ.Ε.Π.
Ε.Ε.ΔΙ.Π.
επικουρούντες
1
ΤΥ4100
Ε. Νταρακάς
Α. Ζαφειράκου
Δ.Ιωαννίδου
Α. Μπέλλου
Μ. Πεταλά
Β. Τσιρίδης
2
ΤΥ4200
Ε. Νταρακάς
Κ. Κατσιφαράκης
Α. Μπέλλου
Σ. Μπαγιούκ
Κ. Πούλιος
Σ. Μαυρίδου
3
ΤΥ4300
Π. Λατινόπουλος
Ν. Θεοδοσίου
Ε. Νταρακάς
 
Ε. Φωτοπούλου
Η. Σιάρκος
4
ΤΥ4400
Α. Ζαφειράκου
Ε. Κολοκυθά
 
Δ. Μαλαματάρης
5
ΤΥ4500
Δ. Αγγελίδης
Ε. Λουκογεωργάκη
 
Α.Τσολαρίδου
Λ. Παυλίδου
6
ΤΥ2800
Μ. Βαφειάδης
Α. Ζαφειράκου
   
>