Υπηρεσίες
  • Χημικές αναλύσεις νερού
  • Χημικές αναλύσεις υγρών αποβλήτων
  • Χημικές αναλύσεις στερεών αποβλήτων
  • Χαρακτηρισμός στερεών αποβλήτων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Απόφαση 2003/33/EC
  • Παρακολούθηση λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων
  • Παρακολούθηση και βελτιστοποίηση χλωρίωσης δικτύων ύδρευσης
  • Ποιοτική ανάλυση απορριμάτων
  • Οικοτοξικολογικές αναλύσεις / Προσδιορισμός της τοξικότητας νερού, υγρών και στερεών αποβλήτων, καθώς και χημικών ουσιών με τη χρήση οργανισμών - δεικτών
  • Εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών