Εξοπλισμός
Το εργαστήριο διαθέτει τον βασικό εξοπλισμό ενός εργαστηρίου υγειονομικής τεχνολογίας ο οποίος περιλαμβάνει πλήρη γκάμα υαλικών, μικροσυσκευών χημείου, χημικών αντιδραστηρίων & αναλωσίμων και διάφορα όργανα για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού και των αποβλήτων όπως: αναλυτικούς ζυγούς, αποστακτικές συσκευές, μαγνητικούς αναδευτήρες, αγωγιμόμετρα, σαλινόμετρα, pH-μετρα, οξυγονόμετρα, φασματοφωτόμετρα, εκλεκτικά ηλεκτρόδια θολερόμετρα, συσκευή ποσδιορισμόύ αζώτου Kjeldahl, αναλυτή οργανικού άνθρακα (TOC), συσκευές μέτρησης BOD, φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης, μικροσκόπια, βιοκλιματικούς και επωαστικούς θαλάμους, αυτόκαυστο, ξηραντήριο, πυραντήριο, αναλυτή τοξικότητας, φυγόκεντρο, αντλίες κενού, περισταλτικές αντλίες, αμμόλουτρο, υδατόλουτρο, συσκευές κροκίδωσης, συσκευές έκπλυσης κ.λ.π.