Μαθήματα

Μαθήματα εργαστηρίου

Υδρευσεις-Αποχετεύσεις-Αρδεύσεις
Κωδικός μαθήματος: ΤΥ2200
Εξάμηνο: 5ο 

Τεχνική Περιβάλλοντος
Κωδικός μαθήματος: ΤΥ2300
Εξάμηνο:
6ο 

Διεργασίες Επεξεργασίας Νερού και Υγρών Αποβλήτων
Κωδικός μαθήματος:
ΤΥ4700
Εξάμηνο:
9ο

Σχεδιασμός και Λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων
Κωδικός μαθήματος:
ΤΥ3100
Εξάμηνο:
9ο 

Εργαστηριακές Μέθοδοι Αποτίμησης Ποιότητας Νερού και Λυμάτων
Κωδικός μαθήματος: ΤΥ4100
Εξάμηνο:
10ο

Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων
Κωδικός μαθήματος:
ΤΥ4200
Εξάμηνο:
10ο