Έρευνα
 

H ερευνητική δραστηριότητα περιλαμβάνει: 

 • Έλεγχο, διαχείριση και μεθόδους επεξεργασίας νερού, υγρών και στερεών αποβλήτων.
  • Προσδιορισμός φυσικοχημικών χαρακτηριστικών νερού, υγρών αποβλήτων και ιλύων από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων
  • Εκτίμηση της τοξικότητας σε διάφορους οργανισμούς δείκτες (βακτήρια Vibrio fischeri,  καρκινοειδή Daphnia magna, μικροφύκη Pseudokirchneriella subcapita, κλπ)
  • Κροκίδωση
  • Απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολίας
  • Επεξεργασία λυμάτων με τη μέθοδο βιοαντιδραστήρων μεμβρανών (MBR)
  • Δοκιμές έκπλυσης και χαρακτηρισμός στερεών αποβλήτων
 • Έλεγχο και διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων, επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων
 • Έλεγχο και διαχείριση απορριμμάτων
  • Διενέργεια δειγματοληψιών
  • Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση απορριμάτων
  • Αναλύκλωση υλικών 
  • Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
  • Ανάκτηση υλικών ενέργειας από Χώρους Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ ή ΧΑΔΑ)
 •   Δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης
  • Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση δικτύων ύδρευσης και αποχετεύσης
  • Παρακολούθηση χλωρίωσης δικτύων ύδρευσης 
 • Περιβαλλοντικό σχεδιασμό και εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευση